Dil Seçiniz

Politikalarımız

Politikalarımız

Yönetim Politikası

Abalıoğlu Holding A.Ş. bünyesinde bulunan şirketlerimiz kişisel yeteneklere dayalı olduğu kadar, yeniliklere ve gelişmelere açık, “sistem" e dayalı bir yönetime ulaşması bir gerekliliktir.

Sistemden çıkarılması gereken anlam, en küçük bir birimimizde sonuç elde etmek için elimizdeki kaynaklarımızın bilimsel bir çerçevede kullanılarak, faaliyetlerin yapılma şeklinin Holding bütünlüğü dikkate alınarak entegrasyon içinde yapılmasıdır.

Buradan hareketle; 1998 yılı başlangıç olmak üzere, takip eden yıllarda da, tüm kararlarımızın, iş akışlarımızın, iş yapma alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi ve grup menfaatlerine uygun olanların korunması, uygun olmayanların değiştirilmesi veya ıslah edilmesi sürdürülecektir.

Holding ve şirketlerimizin organizasyonlarının “Öğrenen ve kendi kendini yöneten, yalın-esnek organizasyonlar" olması hedef alınmıştır. Şirketlerimizdeki en küçük birimi personel olarak tanımlarsak, tüm personelin yaptığı işi öğrenerek geliştirmesi ve yönetmesi temel amacımızdır. Buna ilişkin gerekli eğitim programları bireysel gelişim planlaması temelinde planlanacak ve tüm birimlerin katılımı teşvik edilecektir.

Holding şirketlerinde; bürokrasi, gerekli ve yararlı olan seviyede tutulacaktır. Bunun nedeni karar mekanizmasının etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Tüm bunları gerçekleştirirken; takım çalışması, uygulayacağımız en önemli yöntemlerden biri olacaktır. Şirketlerimizde, birlik ve beraberlik ruhu içinde, birbirlerini destekleyen, gayesi Grubun menfaatlerini en üst seviyeye getiren takımlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Ancak, bu anlayış yaratıcılığın temeli olan rekabeti önlememelidir. Bu hedefe ulaşmada en büyük görev şirketlerimizdeki yönetici arkadaşlarımıza düşmektedir.

Öğrenen organizasyon için de; şirketlerimizde çalışan her personelin, eğitimle kendini geliştirmesi esastır. Bir personelin yükselebilmesi için kendi yerini alacak olan astların eğitimini ve gelişimini sağlaması gerekmektedir. Bir üst göreve geçebilmek için gerekli şart budur.

Yalın ve esnek organizasyon anlayışımızın başarısı için yetki devri esastır. Yöneticinin temel görevi işi yapmak kadar, işi delege ederek elemanlarını yönlendirmek, takip etmek ve denetlemektir.

Başarıya ulaşmak ve ölçümlemede objektiflik için şirketimizin ve çalışanlarımızın “hedeflere göre yönetim" prensibi içinde olmaları gerekmektedir. Bunun için, planlı ve bütçeli bir tutum içinde bulunmalıyız. Hedeflerimize ulaştıracak planlarımızı yaparken; kabul edilebilir seviyede, bilimsel gerçeklerle donatılmış ve içgüdüsel rakamlardan uzak kalınmış bir tarz benimsemeliyiz. Bundan amacımız, belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktır.

Yönetim politikamızda ki bir diğer önemli nokta da “Toplam Kalite Felsefesi"dir. Bu felsefe temelinde katılımcı ve etkin bir yönetim anlayışı ile müşteri memnuniyetini gerçekleştirmeyi istiyoruz.

Ayrıca, “tüm çalışanlarımız, kendi sorumluluk sahasındaki şirket ve grup menfaatlerini kollamakla yükümlüdür. Hiçbir kişi veya departman menfaati bundan öncelikli olamaz. Grubumuzun menfaati aynı zamanda şirketlerimizin menfaatidir.

Genel anlamı ile şirketlerimizdeki yönetim anlayışını: “Önce İnsan" felsefesine dayanan, Toplam Kalite kültürünü benimsemiş, öğrenen ve kendi kendini yöneten esnek-yalın bir organizasyon yapısına sahip, hedeflerle ve sistemsel yaklaşımlarla yönetilen, etkin bir yönetim biçimi olarak tanımlayabiliriz. Bu anlayış, aynı zamanda; katılımcı, yaratıcı, yeniliklere açık, planlı-bütçeli, bireysel gelişim planlaması temelinde çalışanlarını sürekli eğitimlerle geliştirip takımlar halinde çalışan, ürün ve hizmette kalitenin önceliğine inanan bir yönetim tarzı benimsediğimizin göstergesidir.